บริษัท ซัคเซซเซอร์วิส เชียงใหม่ จำกัด 

ด้วยประสบการณ์เกี่ยวกับการกำจัดแมลง โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกำจัดแมลงมากกว่า 10 ปี 

บริษัทพร้อมเข้าช่วยแก้ไขปัญหา การเข้าทำลายและรบกวน ให้แก่ลูกค้าตามนโยบายบริษัทที่ว่า

” มาตรฐานความใส่ใจสู่ความสำเร็จด้านบริการอันดับ 1 “

ซึ่งถือเป็นคำมั่นสัญญาให้แก่ลูกค้าของเราทุกราย บริษัทขอเรียนเชิญลูกค้ามาใช้บริการของทางเรา 

ท่านยังไม่ต้องเชื่อในการนำเสนอ จนกว่าท่านจะได้ลองมาใช้บริการของเรา

 

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซัคเซซเซอร์วิส เชียงใหม่ จำกัด ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคล ประเภท บริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0505562010505 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม (PUBLIC HEALTH) การกำจัดและป้องกันแมลงหรือสัตว์ทำลายบ้าน พาหะนำโรคมาสู่มนุษย์ (CONTROL SERVICE) เช่น ปลวก มด มอด แมลงสาบ หนู ยุง อื่นๆ รวมถึงแมลงหรือสัตว์ศัตรูพืชในโรงเก็บ ยุ้งฉาง IN STORAGE แมลงหรือสัตว์เหล่านี้ ทำความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินนับล้านๆ บาทในหลายๆ ประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะ ประเทศในเขตร้อน ร้อนชื้น ซึ่งแมลงหรือสัตว์ดังกล่าวจะชอบอาศัย และขายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ประเทศไทย มีแมลงหรือสัตว์พาหะนำโรคนานาชนิด นับร้อยนับพัน ดังนั้นการที่จะวางแผนแนวทางควบคุมและป้องกันให้ได้ผล จำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจ วินิจฉัย วิเคราะห์ปัญหาให้ถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เหมาะสมแน่นอน และชัดเจน จากผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะบริษัทฯ มีพร้อมผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวมถึงเคมีที่ใช้ เพื่อให้เกิดความรู้อย่างแท้จริง โดยคำนึง คุณประโยชน์ ความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ พร้อมทั้งให้การฝึกอบรมผู้ให้บริการให้มีความรู้ชำนาญและมีประสบการณ์ เป็นอย่างดี ในนาม บริษัท ซัคเซซเซอร์วิส เชียงใหม่ จำกัด มีความยินดีที่จะรับใช้ท่านด้วยคุณภาพที่มีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 10 ปี ท่านสามารถสอบถาม ปรึกษา เรียกใช้บริการกับบริษัทฯได้ในทุกปัญหา เกี่ยวกับการกำจัดและป้องกันแมลงพาหะทุกประเภท

ขอแสดงความนับถือ